Obchodní podmínky

(Platnost od 01.10.2017)

Základní ustanovení

 

Compactron spo. s r.o.

Břežánecká 758/6

158 00 Praha 5 - Jinonice


IČO: 48034649
DIČ: CZ48034649

Jsme plátci DPH.


Společnost je zapsána dne 20.listopadu 1992 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 14897.

Kontaktní osoba:
Karel Lomecký
tel.: 271 730 109, mobil: 776 649 531
info@compactron.cz

2. Tyto podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou při prodeji zboží závazné. Uzavřením kupní smlouvy, resp. závaznou objednávkou, se kupující zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky prodávajícího.

3. Kupní smlouva je uzavřena poté, co prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícímu, a to nejpozději do 7 dnů po jejím obdržení.

 

Cenové a platební podmínky

1. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a jsou uvedeny bez i s DPH, která činí 21%, a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k ceníkovým cenám přičítají.

2. Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžik uzavření kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava případných evidentních chyb.

3. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:

- identifikaci kupujícího, včetně bankovního spojení

- identifikační číslo zboží, název, požadovaný počet

- způsob platby , výhradně bankovním převodem

- cenu

Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.

5. Způsob platby:

- zálohová platba ve výši 100 % kupní ceny.

 

Dodací a expediční podmínky

1. Způsob doručení:

- balíkem prostřednictvím České pošty nebo jiné kurýrní služby,

- osobní odběr v sídle prodávajícího. Termín osobního odběru je nutné s prodávajícím předem dohodnout, aby objednané zboží bylo pro kupujícího v dohodnutý termín připraveno.

2. Dodací termín:

- Standardně nejpozději do 20 pracovních dnů po složení zálohové platby kupujícím na účet prodávajícího.

- V případě, že se dodací termín z objektivních důvodů protáhne, zavazuje se prodávající o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a to buď telefonicky nebo elektronickou poštou.

 

Informace o zboží

1. Veškeré přiložené informace jsou převzaté od našich dodavatelů. Jsou-li v informacích přiložených ke zboží vyobrazení, jedná se o ilustrační vyobrazení, která nemusí nutně odpovídat konkrétnímu prodanému zboží.

Záruka a reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vyplývá ze záruční lhůty poskytované výrobcem.

1. Zákazník má při závadách na dodaném zboží nárok na náhradní plnění, tzn. na opravu dodaného zboží anebo náhradní dodávku, pakliže odstranění reklamované závady opravou zboží není možné. Nevyřídí-li prodávající reklamaci opravou nebo výměnou zboží ani na základě druhé písemné žádosti kupujícího, vzniká poté kupujícímu nárok na uplatňování snížení kupní ceny popř. odstoupení od smlouvy.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.

3. K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží, které vystavil prodávající kupujícímu, reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací včetně potvrzeného záručního listu, neporušené, čisté a v balení vhodném pro přepravu reklamovaného zboží i po jeho následné opravě zpět ke kupujícímu. Pokud tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

4. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.

5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozováním, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, ne jeho vylepšení proti původnímu stavu.

7. U zlevněného nebo použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, nebo které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

8. Každá zpětná zásilka defektního zboží vyžaduje předchozí schválení prodejce, který posoudí, zda není možné minimalizovat náklady na zaslání zboží tím, že by poskytl kupujícímu náhradní díl, který je snadno vestavitelný do reklamovaného zboží.

9. Prodejce je oprávněn nevyhovět reklamaci kupujícího a nevrátit kupní cenu, jestliže:

- zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů, viz „Záruka a reklamační řád, především b. 3.“

- při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním,

- záruční lhůta pro uplatnění reklamace již uplynula,

- závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

10. V případě, že bude prodejce oprávněn nevyhovět reklamaci dle předchozího bodu (9), bude zboží kupujícímu vráceno zpět v defektním stavu.

11. Kupující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky.

12. Odpovědnost za vady zboží na straně prodávajícího zanikla, nebyla-li případná reklamace uplatněna v záruční době.

Poškození zboží během přepravy ke kupujícímu

1. Poškození zboží způsobené při přepravě kurýrní službou, dopravcem či Českou poštou může prodávající uznat pouze v případě, že kupující ohlásil zjištěné poškození prodávajícímu nejpozději do 48 hodin po obdržení zboží, a to písemně (i elektronickou poštou). Kupující je v takovém případě povinen písemně oznámit poškození viditelná na doručené zásilce zvenčí před jejím otevřením, jakož i poškození zjištěná po otevření zásilky.

2. Kupující je zároveň povinen zjištěnou škodu na zboží bez zbytečného odkladu oznámit subjektu, který předmětnou zásilku doručil, a tuto skutečnost neprodleně dokladovat prodávajícímu.

3. Neoznámení škod vzniklých při doručení zásilky ve lhůtě 48 hodin po obdržení zboží a to písemnou formou, je porušením povinností ze strany kupujícího a může vést ke ztrátě nároku na náhradu škody.

4. Prodávající bude uplatňovat na viníkovi náhradu škody, přičemž není až do doby jednoznačného ohledání a uzavření ohledacího řízení o škodě povinen dodat kupujícímu ani náhradní zboží ani vrátit kupní cenu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky

1. Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky ze strany kupujícího je možné za podmínek stanovených zákonem 367/2000, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

2. V takovém případě je kupující povinen dodržet následující postup:

- kontaktovat kupujícího písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy, ve které musí být

- uvedeno číslo a datum objednávky/kupní smlouvy, datum nákupu,číslo faktury a číslo účtu kupujícího či adresa pro vrácení kupní ceny

- zaslat zboží zpět prodávajícímu, a to za

následujících podmínek:

- zboží musí být nepoškozené a schopné dalšího prodeje,

- zboží nesmí být použité,

- zboží musí být nepoškozené,

- zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

- společně se zbožím musí být zpět zaslán doklad o koupi

- zboží nelze zaslat prodávajícímu zpět na dobírku. V takovém případě je prodávající oprávněn zboží nepřevzít a zaslat na náklady kupujícího okamžitě zpět.

- zaslání zboží musí být doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě od kupujícího zpět k prodávajícímu

3. Ve výše uvedeném případě se kupujícímu vrací kupní cena za zboží, nikoliv poštovné nebo náklady na zaslání zboží kurýrní službou. Kupní cena bude kupujícímu vrácena zpět nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží, a to pouze při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží. Vrácení kupní ceny se uskuteční bankovním převodem na účet kupujícího. Za tímto účelem se kupující zavazuje včas sdělit prodávajícímu údaje potřebné pro vrácení kupní ceny.

4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek je prodávající oprávněn odstoupení od smlouvy kupujícím neakceptovat a toto zboží na náklady kupujícího odeslat zpět.

V Praze dne 01.10.2017

 

 

 

 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít